En l’actualitat, els Serveis de Salut de les CCAA tenen la necessitat de recollir la informació sanitària que es genera en el seu entorn per utilitzar-la amb diferents propòsits: assistencials, administratius, de recerca i organitzatius.

Les dades recollides se situen en els repositoris de dades clíniques, sent aquests repositoris la peça fonamental de la qual s’alimenta la HCE.

D’altra banda, tant l’administració central com l’europea tenen en marxa projectes relacionats amb l’intercanvi i l’ús comú d’informació sanitària a diferents nivells.

Aquestes directives emplacen als Sistemes de Salut a realitzar les accions necessàries per adequar els seus sistemes de manera que puguin compartir i intercanviar informació electrònica.

En l’actualitat, la majoria dels serveis clínics utilitzen HL7 per intercanviar electrònicament informació sanitària entre els seus sistemes. No obstant això, els actes mèdics en aquests missatges s’identifiquen per mitjà dels seus codis i descripcions locals, de manera que els sistemes d’informació no poden comprendre totalment ni presentar adequadament les dades intercanviades.

Per tant, és necessari normalitzar.

 • Per poder disposar d’informació sanitària intercanviable, integrable i comparable de l’Àrea Sanitària.
 • Interactuar amb la Història Clínica Electrònica.
 • Habilitar sistemes de suport a la decisió. (CDSS)
  • Reducció d’errors d’interpretació a nivell clínic i administratiu.
  • Reducció en la duplicitat d’actes mèdics
  • Comparabilitat de dades clíniques.
  • Interacció semàntica amb altres actors de l’entorn sanitari a nivell nacional i internacional, que permetrà connectar amb:

– Administració Central
– Altres CCAA
– Altres països
– Sanitat Privada

La nostra experiència de 8 anys en aquest sector ens posiciona com a líders a Espanya en la normalització de dades sanitàries a través dels estàndards: SNOMED CT, LOINC, CIE9, CIE10, NANDA-NIC-NOC, UCUM i d’altres.
BITAC participa en els principals projectes de HCE de la CCAA aportant Serveis Terminològics especialitzats
Disposem de metodologia, coneixement i experiència per abordar projectes de normalització de gran envergadura.

  • Projectes de normalització en entorns d’Història de Salut Electrònica
  • Consultoria en implantació d’estàndards en entorns e-health
  • Formació SNOMED CT, LOINC i altres terminologies
  • Estudi de la transició ICD9-CM -> ICD10-CM/ICD10-PCS
  • Gestió de terminologies en entorns de CDSS (Clinical Decision Support System)